PRAVO - PROPISI
Propisi na internetu
Pregledi zakona i drugih propisa - Pravne informacije - Sklapanje ugovora o radu - Zakoni - Narodne novine - Privremeno zapošljavanje - Zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika - Probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad - Radno vrijeme - Odmori i dopusti - Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja - Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad - Plaće - Izumi i tehnička unapređenja radnika - Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem - Naknada štete - Prestanak ugovora o radu - Pravilnici o radu - Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa - Sudjelovanje radnika u odlučivanju - Sindikati i udruge poslodavaca - Kolektivni ugovori - Štrajk i rješavanje kolektivnih radnih sporova - Gospodarsko socijalno vijeće - Nadzor nad primjenom propisa o radu - Posebne odluke - Kaznene odredbe - Prijelazne i završne odredbe - Trgovačko pravo
 
 
 

PRAVO - ZAKONI - PROPISI


Pregledi zakona i drugih pravnih propisa


PRAVO - PROPISI Ignorantia iuris nocet ili u prijevodu sa latinskog: nepoznavanje prava škodi, jedno je od temeljnih pravnih načela. Nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije zabranjeno ili regulirano.

Zakoni su poslije ustava najvažniji pravni akti. Ograničenje prava građana i nametanje tereta dozvoljeno je samo na temelju zakona. Svaki akt javne vlasti mora biti utemeljen na zakonu i u skladu sa tim odredbama. Bitno je znati da sve pravne norme nisu sadržane samo u zakonima. Podzakonski pravni propisi detaljnije uređuju postupke i obveze državnih tjela i građana na temelju zakonskih odredbi. Tako primjerice, ministarstva donose pravilnike za provedbu pojedinih zakona, a isto rade i komore, ustanove...
U Republici Hrvatskoj objavljeno je do danas nekoliko desetina tisuća raznih pravnih propisa.
Naročito je veliki broj pravnih propisa koje donose upravni organi i tijela lokalne samouprave.
 
Linkovi na preglede zakona i drugih propisa

  Poslovne novine i propisi Pregled zakona i drugih propisa na web portalu Poslovnih novina

  Pregled pravnih propisa i zakona Pregled zakona i drugih propisa na web portalu Poslovnog foruma

  Druge usluge pored propisa Pregled svih poslovnih i internet usluga                  Primjeri ugovora

  Poslovni mali oglasi Objavite svoju preporuku ili link


Sustav državne uprave u Republici Hrvatskoj u osnovi je reguliran Zakonom o sustavu državne uprave. Pojedina specifična pitanja uređena su posebnim zakonima. Prema odredbama Zakona o sustavu državne uprave, poslovi državne uprave su neposredna provedba zakona, donošenje provedbenih propisa, obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te drugi upravni i stručni poslovi. Poslove državne uprave u pravilu obavljaju tijela državne uprave, koja mogu biti središnja tijela državne uprave i tijela državne uprave u županijama. Središnja su tijela državne uprave ministarstva i državne upravne organizacije koje se mogu ustrojiti kao zavodi, uprave i ravnateljstva. Tijela državne uprave u županijama (područna tijela državne uprave) su uredi državne uprave i to po jedan u svakoj županiji. Ako se svi poslovi iz djelokruga središnjeg tijela državne uprave ne mogu obaviti u njegovu sjedištu, ustrojavaju se područne jedinice. Djelokrug ministarstva i državnih upravnih organizacija i njihov broj uređuju se Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija.

Vladavina prava je ustanovljena kao najviša vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske koja se ne svodi samo na formalno-pravnu regularnost, nego uključuje i posebne dopunske zahtjeve sadržajne naravi u sastavljanju zakona. Načelo vladavine prava traži da zakoni moraju biti opći i jednaki za sve, a zakonske i pravne posljedice izvjesne za adresate pravne norme (princip pravne izvjesnosti) tj. primjerene njihovim legitimnim očekivanjima u svakoj konkretnoj neposrednoj primjeni zakona.

Reforma pravosuđa nije samo ulaganje u informatizaciju i infrastrukturu, već i ulaganje u odgovornost. Reforma pravosuđa je sveobuhvatni projekt Ministarstva pravosuđa kojem je glavni cilj poboljšanje i ubrzavanje rada svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj, te uspostavljanje vladavine prava kroz jačanje učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa, veću pravnu sigurnost građana, te efikasnost u progonu kriminala i korupcije. Razvoj neovisnog i stručnog pravosudnog sustava predstavlja ključnu pretpostavku ne samo za pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji, već i za razvoj zrele i održive demokracije, za niz drugih reformi, među kojima i gospodarsku te za uspostavu povjerenja u hrvatsko gospodarstvo, što je nužan preduvjet ulaganja.
Glavni preduvjeti za uspješnu provedbu reforme su usavršavanje sudaca i državnih odvjetnika, te informatizacija cjelokupnog pravosudnog sustava. U cilju postizanja što bolje stručnosti sudaca, sudskih savjetnika, državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, te njihovih zamjenika i savjetnika Ministarstvo pravosuđa je osnovalo ustrojstvenu jedinicu Pravosudne akademije uz potporu projekta Europske unije Reforma pravosuđa; Potpora Pravosudnoj akademiji u Hrvatskoj. Informatizacija uključuje izradu mrežnog sustava i aplikativnih rješenja za praćenje svih procesa u pravosudnom sustavu, ustrojavanje centralnih baza podataka u kojima će biti objedinjeni podaci za cijelu Republiku Hrvatsku. Jedna od prioritetnih baza je Baza zemljišnih podataka je baza u kojoj su objedinjeni podaci zemljišnih knjiga vođenih u elektroničkom obliku i podaci katastara nekretnina.IZDVOJENI PREGLEDI PROPISA

Zakoni i propisi - Financijski sustav Republike Hrvatske

Zakon o bankama (Narodne novine, br. 84/02 i 141/06)
Zakon o kreditnim institucijama - (Narodne novine, br. 117/08 i 74/09)
Zakon o institucijama za elektronički novac (Narodne novine, broj 117/08 i 74/09)
Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 109/97, 117/97, 76/99, 10/01 i 92/05)
Zakon o osiguranju depozita (Narodne novine, br. 119/08 i 177/04 )
Zakon o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine, broj 75/09)
Zakon o kreditnim unijama (Narodne novine, br. 141/06 i 25/09)
Zakon o mjenici (Narodne novine, broj 74/94)
Zakon o čeku (Narodne novine, broj 74/94)
Zakon o kamatama (Narodne novine, br. 94/04)
Zakon o osiguranju (Narodne novine, br. 151/05, 87/08 i 82/09)
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine, br. 151/05, 36/09 i 75/09)
Zakon o platnom prometu u zemlji (Narodne novine, br. 117/01)
Zakon o platnom prometu, stupa na snagu 01. 01. 2011. 133/09)
Zakon o deviznom poslovanju (Narodne novine, br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08 i 92/09)
Zakon o investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 150/05)
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07)
Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 109/97 i 114/01)
Zakon o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, br. 109/07 i 36/09)
Zakon o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine, br. 84/02 i 138/06)
Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/08, ispravak i 74/09)
Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (Narodne novine, br 152/08)
Zakon o financijskim konglomeratima (Narodne novine, br 147/08)
Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/97)
Zakon o reviziji (Narodne novine, br. 146/05 i 139/08)
Zakon o leasingu (Narodne novine, br. 135/06)
Zakon o financijskom osiguranju (Narodne novine, br. 76/07)
Zakon o sprječavanju pranja novca (Narodne novine, br. 69/97, 106/97, 67/01, 114/01, 117/03 i 142/03)
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, stupa na snagu 1. siječnja 2009. (Narodne novine, br 87/08)
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (Narodne novine, br. 75/08)
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 140/05)
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Narodne novine, br. 44/94, 79/98, 19/99, 35/00 i 60/04)
Zakon o Financijskoj agenciji
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, br. 138/06)


Porezi - Popis važnijih propisa

Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 127/00, 86/01 i 150/02)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 53/91 i 103/96)
Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 95/05 i 57/06)
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 47/95 i 76/07)
Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/05)
Međunarodni računovodstveni standardi (Narodne novine, br. 47/95, 65/96, 39/97, 105/97, 3/99, 148/99 i 2/00)
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, br. 147/02)
Zakon o igrama na sreću i nagradnim igrama (Narodne novine, br. 83/02 i 149/02)
Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97 i 153/02)
Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, br. 26/03, 42/05 i 90/05)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 132/06 i 26/07)
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (NN, br. 136/02, 44/03 i 95/04)
Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 26/03)
... i svi drugi važeći propisi potrebni za rješavanje određene porezne stvari...

 
 
  1. 12. 2022.

Nova ponuda za poduzetnike - Internet usluge za poduzetnike - Izrada internet stranica - CMS internet stranice - Hosting - Prodaja gotovih izvještaja - Izrada poslovnih planova - Gotovi primjeri planova - Investicijski projekti - Primjeri ugovora - Poslovni imenici - Internet imenik - Istraživanje tržišta - Marketing - Trgovačko posredovanje - Proizvodi i usluge - Poslovno savjetovanje - Poslovna psihologija - Poslovne informacije - Poslovni web katalog - Pregled zakona i propisa - Informatika i poslovanje - Korisni poslovni programi - Programiranje po narudžbi - Sigurnost u poslovanju